JAX PROFESIONAL

logo-exhibitor

Opis Wystawcy

PL

Tradycja
Nauczyliśmy się już dawno, jak zrobić coś dobrze, a potem już tylko ulepszać i tak działamy od ponad trzydziestu lat. Stale aktualizujemy swoją wiedzę i zdobywamy doświadczenie niezbędne w produkcji niezawodnych środków do utrzymania czystości.

Nowoczesność
Nasza „fabryka czystości” działa w oparciu o technologie, które jeszcze do wczoraj były dla wszystkich przyszłością, a od dzisiaj są dla nas codziennością. Do wieloletniego doświadczenia dodaliśmy nowoczesne rozwiązania, do wiedzy dołożyliśmy najnowsze osiągnięcia z dziedziny chemii przemysłowej.
Do naszych produktów dodaliśmy pasję.

Misja
Chcemy swoim dzieciom pozostawić świat lepszy od tego, który odziedziczyliśmy po naszych rodzicach. Dlatego celem Firmy jest dostarczenie skutecznych i wydajnych w działaniu produktów najwyższej jakości. Oferujemy również konsultacje dotyczące optymalnego wykorzystania naszych produktów oraz szkolenia z zakresu efektywnych sposobów ich użycia.

Gwarancja
Nie musisz wierzyć w najwyższą jakość wszystkich naszych produktów. Możesz ją sprawdzić w każdej chwili i przekonać się, że to, o czym inni tylko mówią, my już produkujemy i sprzedajemy na całym świecie.
Chcąc sprostać rosnącym wymaganiom rynku wdrożyliśmy Systemy Zarządzania Jakością ISO 9001, ISO 14001 oraz IFS HPC, które nieustannie wspomagają nas w codziennych działaniach.

EN

Tradition
We learned a long time ago how to do something right and then only improve it, and this is how we have been operating for over thirty years. We are constantly updating our knowledge and gaining experience necessary in the production of reliable cleaning products.

Modernity
Our „cleaning factory” operates on the basis of technologies which until yesterday were the future for everyone, and since today are for us everyday life. We have added modern solutions to our many years of experience and the latest achievements in the field of industrial chemistry to our knowledge.
We have added passion to our products.

Mission
We want to leave our children a world better than the one we inherited from our parents. That is why our goal is to provide effective and efficient products of the highest quality. We also offer consultation on the optimal use of our products and training on how to use them effectively.

Guarantee
You do not have to believe in the highest quality of all our products. You can check it at any time and see for yourself that what others only talk about, we are already producing and selling all over the world.
To meet the increasing demands of the market, we have implemented ISO 9001, ISO 14001 and IFS HPC Quality Management Systems, which continually support us in our daily activities.